U mašinskom odeljenju: uslovi rada u kulturi

Kulturni centar Rex

20. 09. 2011

Susreti i debate u Kulturnom centru Rex

 

26. i 27. juna u Kulturnom centru Rex održani su prvi iz serije susreta koje će naš centar realizovati u okviru "Crossroads East-West" projektne linije ERE. U Rexu su gostovale članice Grupe Radnička Anketa (Workers' Inquiry Group) Karolina Bustamante, Ines Moreno i Junuen Sariego, doktorantkinje na studijskom programu (Centro de Estudios) Centra za umetnost Narodnog muzeja Reina Sofija u Madridu. Zajedno sa kolektivom Radikalna Edukacija (Ljubljana, Slovenija), čije su članice Bojana Piškur i Tjaša Pureber takođe učestvovale u susretu i diskusiji u Rexu, one su u okviru muzejskog seminara, inicirale istraživanje koje se bavi oblicima i različitim nivoima eksploatacije radnica i radnika u kulturnim institucijama, kao i načinima za primenu rezultata ovih istraživanja u cilju društvenih promena. Grupe Radnička Anketa i Kolektiv Radikalna Edukacija su se u Rexu susrele sa Jelenom Miletić, Vladanom Jeremićem, Vidom Knežević i Markom Miletićem, kulturnim radnicima i radnicama i umetnicama i umetnicima iz Beograda i Bora, koji su do nedavno bili zaposleni ili u ugovornom odnosu sa različitim, od države i društva finansiranim, kulturnim institucijama, kao i članicom organizacije KUDA.org Brankom Ćurčić (Novi Sad), da bi kroz raspravu o motivima i dometima ankete izvedene u Reina Sofiji, razmatrali radne odnose i radna iskustva u institucijama kulture u Srbiji. Sastanak je bio otvoren za sve radnike i radnice u kulturi zainteresovane za date teme. Više o koncepciji i sadržaju ovog susreta možete naći u najavi događaja na sajtu Rexa.
U nedelju 26. juna, na prvom susretu je diskutovana motivacija inicijatorki ankete, istraživački koncept i institucionalno okruženje pripreme ankete u Reina Sofiji sa diskusijom pojedinih anketnih pitanja. U ponedeljak 27. juna, Grupa Radnička Anketa i Kolektiv Radikalna Edukacija u formatu debate "Malo verovatna misija" predstavili su detaljnije svoj istraživački rad (radničku anketu izvedenu u muzeju Reina Sofija), njegove učinke i opšte dosadašnje ishode.


Na susretu prvog dana diskutovana je situacija PRE ankete; ideja je bila da se zajednički (a iz perspektive različitih uključenih grupa i pojedinaca/ki) razmotre mogući motivi, preduslovi, strategije za planiranje i realizaciju ovakve ankete, bilo one već realizovane u Reina Sofiji, bilo neke koja bi tek mogla da se realizuje u drugim institucijama, moguće i u Srbiji. Shodno tome, sa čitanjem i analizom pitanja postavljenih osoblju Reina Sofije (tj. prerađene Marxove radničke ankete) razmatrani su smisao i funkcija takvih pitanja u specifičnom kontekstu Reina Sofije ali posredno i u drugim/opštim kontekstima rada u kulturi. Tako koncipirana diskusija je trajala više od dva sata, sa mnogo razumljivih kolebanja po pitanju fokusa i agende. Neplanirani ali donekle i produktivni ishod prvog susreta je bio, sa jedne strane, nenadana frustracija mnogih učesnika/ca diskusije samim postavljanjem i razmatranjem pitanja koja se retko ili teško postavljaju. Sa druge strane, taj razgovor je bio i realizacija jedne vrste indirektne radničke ankete sa prisutnima, o čijim aspektima i ishodima takođe može da se sudi na osnovu bilo snimka razgovora bilo utisaka učesnika/ca. Posebno je zanimljiv bio intrinzični aspekt interkulturnog dijaloga u razmatranim temama, bilo prilikom realizacije u samoj Reina Sofiji (gde su anketu praktično, nakon odustajanja polovine učesnika/ca seminara, izneli ljudi koji su privremeno angažovani u instituciji i ili nisu iz Španije, ili nisu studirali u Španiji) bilo u susretima Rex-u, jer je pozicija onih koji su anketu pokušali i (kako-tako) realizovali ispala kulturno-politički relativno neprepoznatljiva ili "neuhvatljiva" za one koji to nisu pokušali ili nisu ni pomislili da bi mogli da pokušaju. Diskusiju su moderirali Jelena Vesić, Vladan Jeremić i Bojana Piškur.

Drugog dana, prilikom razmatranja rezultata ankete, sama materija je bila diskutabilnija i analizabilnija, jer je kao fokus diskusije postojao "produkt" analize - bez obzira koliki i kakav - ipak poznati ishod istraživanja u Reina Sofiji (prvog dana, da bi sami koncepti, motivacije i planiranja ankete bili u dovoljno jasnom fokusu, koji bi omogućio i eventualnu lokalizaciju problematike, izbegavana je diskusija o njenim ishodima). Generalno posmatrajući dosadašnji rad WIG, kao i neku moguću buduću aktivnost slične vrste, ispostavilo se da je u slučaju takve intervencije u takvoj instituciji, svaki odgovor dovoljno dobar, uključujući i onaj koji se ne dobije ili ne pojavi, jer su razlozi za to odsustvo odgovora - podjednako važni u analizi položaja kulturnih radnika i radnica kao i dobijeni odgovori. Prezentaciju i debatu je moderirala Branka Ćurčić (KUDA.org). Više o ishodima diskusije drugog dana, koja, u skladu sa principima debate Malo verovatna misija nije snimana, možete takođe naći na stranici sa utiscima učesnika.