Arhiva

MISLI O DRUGIMA – MISLI O SEBI

Namera serije događaja MISLI O DRUGIMA - MISLI O SEBI je da podstakne kritičku debatu o reprezentaciji nacionalnih manjina u političkom i kulturnom životu u Srbiji i da promoviše socijalnu pravdu, solidarnost, jednakost i jednaka ljudska prava za sve građane i građanke Srbije. U saradnji sa partnerima iz cele Srbije, učesnici i učesnice u ovom projektu će analizirati preovlađujuće stereotipe o osobinаmа, ponаšаnju, političkim htenjimа i pozicijаmа grаđаnа različitih nаcionаlnih pripаdnosti i posledice postojanja takvih stereotipa po naše društvo. Ovim projektom, Fond B92 i tim i partneri Kulturnog centra REX žele da širu javnost upoznaju sa načinima i razlozima nastajanja stereotipnih mišljenja o manjinskim grupama, i da podrže napore u njihovom prevazilaženju, i prihvatanju načela ravnopravnosti i poštovanja različitosti u našem društvu.

Projekat predstavlja zajednički napor autora i autorki, saradničkih organizacija, široke mreže partnera Fonda B92 i Kulturnog centra REX, predstavnika i predstavnica nezavisnog sektora i javnih institucija, da mobilišu što širu javnost u borbi protiv svih oblika diskriminacije, isključivanja i marginalizovanja nacionalnih manjina.

Projekat se realizuje u saradnji sa brojnim partnerima: Osnovnom školom «Sava Žebeljan» u Crepaji i kolektivom Pesničenje, Romskim kulturnim centrom i Resurs centrom Leskovac, Leskovačkim kulturnim centrom, NUNS-om i redakcijom Vranjskih novina, Narodnom bibliotekom Bor, Odborom za ljudska prava Niš, Alternativnim kulturnim centrom Niš, Udruženjem FILMART, Kulturnim centrom Požega, Kulturnim centrom Zrenjanina, Centrom za kulturu Lazarevac, Modernom galerijom Lazarevac, Udruženjima Kultur Park i Kriterion, Omladinskim klubom Bačka Palanka, Kulturnim centrom Bačka Palanka i Kulturnim centrom Preševo.

Autori i autorke događanja koja će biti realizovana u seriji MISLI O DRUGIMA - MISLI O SEBI su: grupa ŠKART (Dečje Pesničenje u Crepaji), Rena Raedle (Radionica «Putovanje u svet naših želja» u Leskovcu), Noa Treister (predavanje «Konstrukcije identiteta u Boru») Peđa Obradović (Novinarska radionica «U Vranju o Bujanovcu»), tim festivala SLOBODNA ZONA (mini turneja filmova u Beogradu, Nišu, Lazarevcu, Požezi, Bačkoj Palanci, Zrenjaninu, Preševu i Leskovcu).

Projekat se organizuje u produkciji Fonda B92.

Realizaciju programa MISLI O DRUGIMA - MISLI O SEBI je omogućila Uprava za ljudska i manjinska prava (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu), u sklopu programa «Kalendar ljudskih prava 2012».

Program:

četvrtak, 5. april, 18:00, Osnovna škola «Sava Žebeljan» u Crepaji
Dečje pesničenje - festivаl аktivne poezije

Kolektiv Pesničenje će prirediti festivаl dečjih pesama nа jezicimа nаcionаlnih mаnjinа koje će biti jаvno čitаne na priredbi u Crepaji. Posetiocimа će biti deljenа knjigа mаlih poezijа sa prevodima pesama na srpski. Deca iz osnovnih škola u Crepaji, Debeljači, Kovačici i Beogradu svojim nastupima afirmišu nove i drugаčije pesničke i čitačke izraze. Realizovano u saradnji sa Osnovnom školom «Sava Žebeljan» u Crepaji i kolektivom Pesničenje.

9 - 12. april, 10:00 - 18:00, Resurs centar Leskovac
Radionica «Putovanje u svet naših želja»

Umetnica Rena Raedle vodi radionicu sa mladima od 10 do 15 godina, razgovarajući sa njima o njihovim snovima i stremljenjima, ali i preprekama koje imaju u njihovom ostvarivanju. Ona će pokušati zajedno sa polaznicima da dekonstruiše uspostavljeni stereotipni prikaz romske manjine, ali i da mladim Romima otvori prostor da se slobodno izraze i aktivno menjaju svoju društvenu ulogu. Rezultati radionice biće digitalni kolaži koji će se predstaviti na izložbama u Leskovcu (13. april, 19:00, Romski kulturni centar) i Beogradu (24. april, 19:30, KC REX). Realizovano u saradnji sa Resurs centrom Leskovac i Romskim kulturnim centrom u Leskovcu.

13 - 14. april, redakcija Novina Vranjskih, Vranje
Rаdionicа zа novinаre i medijske aktiviste o dominantnom sadržaju vesti iz političkog života juga Srbije
«U Vranju o Bujanovcu»

Nа primerima pisаnjа štаmpe i izveštаvаnjа elektronskih medijа, аnаlizirаće se produkcijа i reprodukcijа stereotipа o albanskoj nаcionаlnoj mаnjini u Srbiji kao i njenim političkim idejаmа i stremljenjimа. Rаdionicа će se bаviti ulogom novinаrа i medijskih аktivistа u suprotstavljanju reprodukciji postojećih stereotipa a vodi je Peđа Obrаdović, trener Centrа zа istrаživаčko novinаrstvo Srbije NUNS i urednik vesti na RTV B92. Realizovano u saradnji sa NUNS-om i redakcijom Novina Vranjskih.

ponedeljak, 23. april, 18:00, Narodna biblioteka Bor
predavanje «Konstrukcije identiteta» Noe Treister

Umetnica Noa Treister iz Izraela održaće predavanje na temu reprezentacije običaja i kulturnih navika Vlaha-Rumuna iz Istočne Srbije. Noa Treister je živela tri godine u selu blizu Majdanpeka i za to vreme osnovala fabriku za ručno izrađeni tekstil savremenog dizajna, uključivši u rad većinu žena iz sela. Tokom svog boravka istraživala je kulturu Vlaha-Rumuna preko usmene istorije (kroz projekat Uneska o istoriji Vlaha), a vodila je i tri umetničke radionice i bavila se umetničkom praksom koja preispituje zatečene navike i sterotipe. Njeno predavanje će približiti način na koji je strana umetnica doživela kulturne navike autohtonog manjinskog stanovništva i sliku o tim kulturnim navikama koja preovlađuje među pripadnicima većinske populacije. Realizovano u saradnji sa Narodnom bibliotekom Bor.

petak, 27. april, Kulturni centar REX, 12:00
Debаtа o institucionаlnom tretmаnu rаdа "Cigаni i psi" Zorаnа Todorovićа

Cilj debаte je dа rаzmotri ulogu institucijа u produkciji i prezentаciji konkretnog rаdа, što nije bilа temа diskusijа koje je rad do sаdа izazvao. Nа debаtu će biti pozvаni predstаvnici institucijа koje su rаd koproducirаle i prezentovаle jаvnosti kаo i izаbrаni gosti iz zemlje, regionа i inostrаnstvа, koji se bаve dаtom ili srodnom problemаtikom u umetničkoj i političkoj sferi.
Debata je deo programske linije Raskršća istok-zapad (Crossroads East-West) u okviru trogodišnjeg projekta Engine Room Europe koji je podržan od strane Evropske komisije i Ministarstva za kulturu Republike Srbije.


08. april, 17:00 - 21:00, Alternativni kulturni centar Niš
11 - 13. april, 20:00, Kulturni centar Požega
13 - 15. april, 17:00, Kulturni centar Zrenjanin
18. april, 17:00 - 21:00, Kulturni centar Leskovac
20. april, 17:00 - 21:00, Centar za kulturu Lazarevac
24. april, 17:00 - 21:00, Kulturni centar REX
26. april, 17:00 - 21:00, Kulturni centar Preševo
27 - 29. april, 20:00, Kulturni centar Bačka Palanka
SLOBODNA ZONA: MISLI O DRUGIMA - MISLI O SEBI
Mini turneja filmova SLOBODNE ZONE održaće se u osam gradova Srbije i predstaviće tri filma koji u svom fokusu imaju temu diskriminacije po nacionalnoj osnovi: Nevidljivi policajac (r: Laid Al-Juneidi); Ja, moja porodica i Vudi Alen (r: Laura Halilović); i Od zrna do slike (r: Branko Ištvančić). Cilj turneje je da informiše najširu publiku i podstakne debatu o aktuelnoj društvenoj i političkoj situaciji u svetu.

 

Akcijа u medijimа "Misli o drugimа - misli o sebi" obuhvаtа emitovanje niza rаdijskih džinglovа, distribuciju plakata i bedževa, kao i objavljivanje novinskih oglasa tokom meseca aprila.

Trajni čas umetnosti: Bor. Re-izvođenje nepoznatog.

Narodna biblioteka Bor
Moše Pijade 19

Utorak, 28. februar 2012.
18h, Otvaranje izložbe "Trajni čas umetnosti: Bor. Re-izvođenje nepoznatog"
19h, Nastup benda Duo trojica

Učestvuju: Ana Stefanović, Vladimir Radivojević, Ivica Osmanovski, Jelena Miletić, Milan Stošić, Miroslav Mitrašinović, Saša D. Lović, Centar za neformalnu komunikaciju Nemušto, Samizdat Sloganova

Autori izložbe: Kontekst kolektiv (Vida Knežević i Marko Miletić), Beograd u saradnji sa Zavičajnim odeljenjem Narodne biblioteke, Bor i Centrom za nove medije_kuda.org, Novi Sad.


Na izložbi "Trajni čas umetnosti: Bor. Re-izvođenje nepoznatog" biće predstavljena umetnička produkcija Bora u rascepu između "kreativnosti" i postindustrijske realnosti, koja je vrlo specifično tematski i sadržajno vezana za društveni kontekst u kome nastaje. Ona otvara pitanja na koji način umetnost proizvodi i upotrebljava određene simboličke vrednosti bazirane i "crpljene" iz društvenog, ekonomskog i istorijskog konteksta i kako se odnosi prema datoj realnosti. U novim okolnostima, takva umetnička praksa - koja detektuje, ironizuje i kritikuje društveno stanje, dok istovremeno omogućava prostor imaginacije a samim tim i politike - postaje nepoželjni znak koji upozorava na greške i koji se ne uklapa u projektovane slike kreativnosti. Njeni autori kao "proizvođači" bivaju marginalizovani, što nam otvara pitanja o položaju umetnika i uslovima u kojima oni rade.

"Trajni čas umetnosti: Bor. Re-izvođenje nepoznatog" je stoga i pokušaj mapiranja i promišljanja ključnih pitanja kulture i kulturne politike ali i položaja lokalne savremene umetničke prakse u kontekstu Bora. Početnu tačku istraživanja čini "Socio-psihološka studija Bora: građani o sebi i svom gradu" iz 1978. godine koju čine originali intervjua sa stanovnicima Bora o pitanjima stanovanja, snabdevanja, socijalnih odnosa, zatim mesta kulture i umetnosti u njihovoj svakodnevici, slobodnog vremena, saobraćaja, slike grada, itd. Pored ove studije, sprovedena je serija video intervjua sa protagonistima i protagonistkinjama kulturne i umetničke scene Bora koja će takođe biti predstavljena na izložbi, kao i radionica sa borskim srednjoškolcima, sa ciljem realizovanja svojevrsnog re-izvođenja intervjua iz 1978. godine, prilagođenih savremenom trenutku.

Izložba "Trajni čas umetnosti: Bor. Re-izvođenje nepoznatog" odvija se u okviru programa U, IZ, KA, ZA, koji zajednički realizuju STEALTH.unlimited (Beograd-Roterdam), Kulturni centar Rex (Beograd), PRESS to EXIT (Skoplje) i Centar_kuda.org (Novi Sad), sa saradničkim organizacijama. Više o programu: www.kuda.org/u-iz-ka-za
Izložba u Boru je zasnovana na "re-izvođenju nepoznatog" izložbe i istraživačkog projekta "Trajni čas umetnosti - Novosadska neoavangarda 60-ih i 70-ih godina XX veka" koji od 2005. godine realizuje Centar_kuda.org. Više o projektu: www.kuda.org/sr/trajnicas


Više o autorima izložbe:
Kontekst kolektiv: http://kontekstprostor.wordpress.com
Zavičajno odeljenje Narodne biblioteke Bor: http://biblioteka-bor.org.rs/
Centar za nove medije_kuda.org: http://kuda.org


Realizaciju programa su podržali: Fond za otvoreno društvo, Ministarstvo kulture Republike Srbije i Grad Novi Sad.

Kvasac

Omladinski internet magazin za kulturu i politiku.

Flux oko nas

Projekat iniciranja i afirmacije umetničke produkcije okrenute problemima i potrebama lokalne zajednice - žitelja jednog naselja ili jednog kraja grada.

Flux junior

Projekat savremene umetničke produkcije koji uključuje mlade kao ravnopravne učesnice/ke stvaralačkih i izlagačkih procesa.

Resurs Centar

(2003.) = Rexov program za mlade i sa mladima razvijen na inicijativu i uz podršku Evropske kulturne fondacije.

Flux 02

Projekat razvoja i afirmacije kreativnih potencijala stanovnika prigradskih naselja Beograda, kroz njihovo uključenje u različite oblike savremene umetničke produkcije. Cilj projekta Flux03 je i razvoj projektnog i produkcionog modela koji, na osnovu iskustava projekata Flux01, Flux02 i SLIKE TRANZICIJE, inicira i podržava umetničku produkciju nastalu u saradnji umetnica/ka moderatora i učesnica/ka kreativnih radionica različitog starosnog uzrasta i profesionalnog opredeljenja.

Flux 01

(2001/2002) = Promocija savremene umetnosti u predgrađima Beograda.

Akcija ovekovečavanja

(septembar 2003.) = Rad Lexe Walsh bazira se na istoriji objekata i njihovoj transformaciji, nostalgiji, kreaciji - na uzajamnom odnosu objekata i priča njihovih vlasnika.

Živa Tradicija

(2003.) = Serijom koncerata SRBIJA: SOUNDS GLOBAL - ŽIVA TRADICIJA koji su organizovani tokom 2003. godine, Rex je adekvatno promovisao domaću muzičku scenu koja na inovativan način pristupa našoj muzičkoj tradiciji. Ovo je bila odlična prilika da upoznate zvezde domaćeg world music-a, ali i da otkrijete neke nove autore i postanete ekspert za etno iz Srbije.

sledeća

1 - 10 / 27